Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Phú Yên

Tổng diện tích đất là 5.023,4 km². Tính đến năm 2018, dân số tỉnh Ninh Thuận khoảng 961.152 người, đông thứ 45 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 260.700 người (28,7%); ở Nông thôn có 648.800 người (71,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 180 người/km².
0 Nhận xét