Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Thành phố Đà Nẵng

Tổng diện tích đất tự nhiên 1285,4 km². Năm 2019 dân số khoảng 1.134.310 người Trong đó, ở Thành thị có 988.561 người (87,2%); ở Nông thôn có 145.749 người (12,8%). Như vậy mật độ dân số của thành phố là 828 người/km².
0 Nhận xét