Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Tây Ninh


 Tổng diện tích đất tự nhiên 4.041,4 km², dân số khoảng 1.169.165 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 207.569 người (17,8%); ở Nông thôn có 961.596 người (82,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 289 người/km².

0 Nhận xét