Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Hà Giang


Tổng diện tích đất tự nhiên 7.929,5 km², dân số khoảng 854.679 người, đông thứ 48 về số dân (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 135.465 người (15,8%); ở Nông thôn có 719.214 người (84,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 105 người/km².


0 Nhận xét