Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh An Giang

Tổng diện tích đất tự nhiên 3.537 km² (bằng 1,03% diện tích cả nước và đứng thứ 4 so với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long), dân số khoảng 1.908.352 người (Năm 2019) tỉnh có dân số đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 8 cả nước về dân số. Trong đó, ở Thành thị có 602.730 người (31,58%); ở Nông thôn có 1.305.622 người (68,42%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 540 người/km².
0 Nhận xét